2014, ഏപ്രിൽ 2, ബുധനാഴ്‌ച

കളഞ്ഞുപോയ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍

അമാവാസിയിൽ കളഞ്ഞുപോയ
കുറച്ചു സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്‌,
പൗർണ്ണമിയിൽ തിരയുന്നുണ്ടുഞ്ഞാൻ
തിരികെവരാതിരിക്കില്ല!

നിലാവിനുപകരം റാന്തൽ തൂക്കി
സ്വപ്നങ്ങളെ പറ്റിക്കാനായില്ല,

അവക്കു കൂർമ്മബുദ്ധിയാണു!

ഓരോ പൗർണ്ണമിയിലും കാത്തിരിപ്പാണു

സപ്തവർണ്ണങ്ങൾ സൗന്ദര്യംചാർത്തിയ,
പുത്തനുടുപ്പിട്ടെന്റെ
സ്വപ്നങ്ങൾ
വരുന്നതും നോക്കി!!

1 അഭിപ്രായം: