2014, ഏപ്രിൽ 2, ബുധനാഴ്‌ച

പുസ്തകത്താളിലെ പ്രസവം

എന്റെ മയിൽപ്പീലിപ്പെണ്ണേ 
നാണമാകുന്നില്ലേ 
നിന്റെ പേറ്റുനോവിങ്ങനെ
കഥകളായും കവിതകളായും
നാട്ടിൽ പാട്ടാകുംബോൾ?
അതോ നിനക്കുമൊരു
'കളിമണ്ണിൽ ' കണ്ണുണ്ടോ?!

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: