2014, ഏപ്രിൽ 2, ബുധനാഴ്‌ച

ഒരു പെണ്ണിന്‍റെ മോഹം

തുള്ളാതെടി പെണ്ണെ ,തുള്ളാതെടി -
യെന്നു നാണിത്തള്ള
ചൊല്ലിയന്നുതുടങ്ങി-
യൊന്നുറഞ്ഞുതുള്ളാനൊരു മോഹം!

പയ്യെ പറയെടി പയ്യെ-

യെന്നുനേരാങ്ങള അലറി
ചൊല്ലിയന്നുതുടങ്ങി
ദിഗന്തങ്ങള്‍ മുഴങ്ങുമാ
റലറണമെന്നു മോഹം!

പെണ്ണെ മരത്തില്‍ കയറാതെടി
യെന്നുചൊല്ലിയില്ലമ്മ-

യെന്നാലുമാ മൂവാണ്ടന്‍
മാവിന്നുച്ചിയില്‍
കയറിയുച്ചന്റെ തലയില്‍
മൂത്തമാങ്ങയൊന്നു

പറിച്ചുടക്കണമെന്നു മോഹം!

മോഹങ്ങളെല്ലാമടക്കി
വെച്ചൊരുന്നാള്‍
മോഹിക്കാത്ത വേദനയായ്
പുറത്തു വന്നു!

എല്ലാരും ചൊല്ലിയന്നവളുടെ
മോഹങ്ങളെല്ലാം പൂവണിഞെന്ന്!

1 അഭിപ്രായം: