2013, ഡിസംബർ 2, തിങ്കളാഴ്‌ച

മനുഷ്യനും ബലൂണും

മനുഷ്യന്‍ -ശ്വസിച്ച വായുവിന്നവശിഷ്ടം പുറത്തേക്ക് പോകാത്തിടത്തു അവസാനിക്കുന്നു
ബലൂണ്‍ - ശ്വസിച്ച വായു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നിടത്ത് തീരുന്ന ജന്മം !

1 അഭിപ്രായം: