2014, ജനുവരി 5, ഞായറാഴ്‌ച

മേഘം

എത്ര കാലങ്ങളായി നീ ആകാശത്തിനും
ഭൂമിക്കുമിടയിലിങ്ങനെ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നു!
ഒന്നുകില്‍ ആകാശത്തോടുചേരുക അല്ലെങ്കിലീ
ഭൂമിയോട് ചേര്‍ന്ന് പാപിയാവുക!

1 അഭിപ്രായം: