2014, ജനുവരി 5, ഞായറാഴ്‌ച

ചിന്ത

ചിന്തകൾക്കു ക്ലാവ്‌ പിടിക്കാറുണ്ടൊ?
എന്തെ മുഖം മ്ലാനമായതു?
ക്ലാവിന്റെ നിറം നിന ക്കൊരു ലഹരി -
യാണെന്നു ഞാനെ ന്നേ തിരിചറിഞ്ഞു!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ