2013, സെപ്റ്റംബർ 18, ബുധനാഴ്‌ച

ജോണീ ജോണീ

ജോണീ ..ജോണീ
എന്തൂട്ടാണ് അപ്പാ അലറണത്?
എന്തൂര്‍ണട അവ്ടെ നീ മിണങ്ങണത്?
ഒന്നൂല്ലപ്പാ ,ഒന്നൂല്ല!
വായ്‌ തൊറന്നു ഊതടാ ശവീ,
ഊഹു...ഊഹു...
(അന്ന് കോമയിലായതാ ജോണീടെ അപ്പന്‍!)
 — listening to Johny , Johny - Yes Papa.

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: