2013, ജൂലൈ 8, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഒത്തൊരുമ

ആള്‍പ്പെരുമയുണ്ട്,ആനപ്പെരുമയുണ്ട്
കുടുംബപ്പെരുമയുണ്ട്,ഒത്തൊരുമയില്ല.

1 അഭിപ്രായം: